menu
spacer
 
| de vredessite / kernwapens 2013 |
 
 
 
Rechtbank te Den Bosch kiest opnieuw voor bedrog
 
Persbericht van Stelling Advocatuur
 
Alphen aan den Rijn, 31 januari 2013 - Vandaag heeft de rechtbank te Den Bosch opnieuw gekozen voor bedrog. Dat deed de rechtbank in een beslissing op een wrakingsverzoek, dat was gedaan in een strafzaak tegen een vredesactivist. Al eerder, en bij herhaling, heeft de rechtbank ervoor gekozen om wrakingsverzoe­ken op basis van klinkklaar bedrog af te doen. Ondanks protestbrieven daartegen, heeft de rechtbank van­daag opnieuw de waarheid opzettelijk geweld aangedaan.
 
De strafzaak betreft een actie tegen kernwapens op de vliegbasis Volkel van 3 april 2010, waaraan tientallen vredesactivisten deelnamen. In die zaak werd betoogd dat de rechtbank het openbaar ministerie niet-ontvan­kelijk was. Dit omdat op de vliegbasis Volkel voorbereidingen worden getroffen voor militaire geweldstoepas­sing die strijdig is met het internationaal humanitair recht. De vredesactivisten traden daartegen op. De Ver­dragen van Genčve houden immers de verplichting in om de verdragsbepalingen onder alle omstandighe­den te eerbiedigen en te doen eerbiedigen. Deze laatste verplichting houdt in dat reeds in vredestijd moet worden bewerkstelligd dat de krijgsmacht in gewapend conflict de begrenzingen van geweld zal respecteren.
 
De rechtbank te Den Bosch weigert echter stelselmatig om het voorziene gebruik van B-61 atoombommen te toetsen aan het internationaal humanitair recht. Dat recht verbiedt gebruik van militair geweld tegen de burgerbevolking onder alle omstandigheden. Ook is het onder alle omstandigheden verboden geweld te ge­bruiken dat geen onderscheid maakt tussen enerzijds de burgerbevolking en civiele objecten, en anderzijds combattanten en militaire doelwitten. De rechtbank beroept zich daarbij op het Kernwapen-arrest van de Hoge Raad van 21 december 2001, waarin de Hoge Raad beweerde dat de doelbewuste nucleaire vernieti­ging van steden 'onder omstandigheden' rechtmatig zou kunnen zijn. Een uitspraak die onmiskenbaar en onloochenbaar lijnrecht ingaat tegen het internationaal humanitair recht en de Wet internationale misdrijven.
 
Op 29 november 2012 werd in de strafzaak tegen het merendeel van de vredesactivisten reeds uitspraak gedaan door een strafkamer waarvan mevrouw mr. E.C.P.M. Valckx de voorzitter was. In plaats van het internationaal humanitair recht te volgen en de Wet internationale misdrijven en toe te passen, volgde die strafkamer het misdadige Kernwapen-arrest van de Hoge Raad. Daarmee handelde de rechtbank opzettelijk in flagrante strijd met de rechtsplicht om overeenkomstig de wet recht te spreken.
 
Eén van de zaken tegen de vredesactivisten moet opnieuw worden gedaan. Mevrouw Valckx zou daarin opnieuw als voorzitter van de strafkamer optreden. Vanwege haar bewuste keuze in de zaak tegen de an­dere vredesactivisten om niet overeenkomstig de wet te oordelen, maar op het misdadige Kernwapen-arrest te volgen, is zij in deze naijlende strafzaak gewraakt. Haar weloverwogen weigering om overeenkomstig de wet te oordelen, is immers volstrekt onverenigbaar met de vereiste eerlijke en onpartijdige behandeling van een strafzaak.
 
De rechtbank te Den Bosch heeft het wrakingsverzoek afgewezen. Daarbij heeft de rechtbank zich geba­seerd op een weloverwogen vervalsing van de reden die voor de wraking was opgegeven. In plaats van te stellen dat de wraking was gebaseerd op de weigering van mevrouw Valckx om overeenkomstig de wet te oordelen, beweerde de rechtbank dat de wrakingsgrond was dat zij 'een arrest van de Hoge Raad heeft gevolgd'. De uitdrukkelijk gestelde weigering om overeenkomstig de wet te oordelen, is willens en wetens door de rechtbank geheel uit de uitspraak gehouden, geheel verdonkeremaand. Voor dit bedrog zijn verant­woordelijk de mrs. J.A. Bik, J. van der Weij en J.H.L.M. Snijders.
 

 
Noten voor de pers
 
Meer informatie:
Mr. Meindert J.F. Stelling, tel. 0172 - 473687.
 
 
terug/back | de vredessite / kernwapens 2013 |