Vredesduif met olijftak in snavel.

Geen wapenexport Saudi-ArabiŽ

13-3-2020 De Belgische Raad van State schorste op 9 maart 2020 vergunningen die het Waals Gewest had verleend aan Mecar, FN Herstal en John Cockerill (het vroegere CMI Defence) voor de uitvoer van wapens en defensiegerelateerd materiaal naar Saudi-ArabiŽ. Een grote overwinning voor de vredes- en mensenrechtenorganisaties die hierom hadden gevraagd.

 

De Coordination Nationale d'Action pour la Paix et la Dťmocratie (CNAPD), de Ligue des Droits Humains (LDH) en Vredesactie, ondersteund door Amnesty International, zijn verheugd over de beslissing van de Raad van State om de uitvoering te schorsen van de beslissingen genomen op 9, 17, 20 en 28 december 2019 door de Minister-president van het Waalse gewest om vergunningen te verlenen voor de export van wapens aan FN Herstal, Mecar en John Cockerill Defence (het vroegere CMI Defence). Dit arrest werd uitgesproken naar aanleiding van een schorsingsprocedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid ingesteld door de organisaties op 19 februari.

"De beslissing die vandaag genomen is is van kapitaal belang. Hiermee wordt het steeds moeilijker voor het Waalse gewest en voor de Waalse Minister-president Elio Di Rupo om exportvergunningen te verlenen voor wapens naar Saudi ArabiŽ, dat een leidende rol heeft in de coalitie actief in de oorlog in Jemen en dat verdacht wordt van het begaan van oorlogsmisdaden. We zijn ook verheugd over het feit dat de Raad van State onderlijnt dat de Saudische Nationale Garde geen betrouwbare bestemmeling is en erkent dat het risico groot is dat de wapens voor ongewenste doeleinden gebruikt zullen worden in de oorlog in Jemen, gezien de betrokkenheid van dit Nationale Garde in het conflict."

De Raad van State oordeelde dat de beslissing van de Waalse Minister-president om vergunningen te verlenen in strijd was met het criterium inzake het respect voor het internationaal humanitair recht, zoals voorzien in het Waalse Wapenhandeldecreet uit 2012.

Het blijkt ook dat adviescommissie, bij haar advies over deze vergunningen, meerdere keren negatieve adviezen heeft gegeven over het in overeenstemming zijn met verschillende criteria uit dit decreet, meer bepaald wat betreft de naleving van mensenrechten en het internationaal humanitair recht, de impact op de regionale situatie en de naleving van het internationaal recht

In de motivatie van haar beslissing verwijst de Raad van State ook naar het Wapenhandelverdrag, dat Belgie geratificeerd heeft op 3 juni 2014, en meer bepaald naar het artikel dat stelt dat elke staat, voor wapens over te dragen aan een ander land, moet nagaan of dit de internationale mensenrechten en het internationaal humanitair recht naleeft, wat niet het geval is in Saudi-ArabiŽ.

Bron: Vredesactie