Vredesduif met olijftak in snavel.

Politiegeweld

23-5-2017 De Werkgroep Vredesvraagstukken van Vredesbeweging Pais heeft een antwoord geformuleerd op de vraag 'Hoe staan pacifisten tegenover geweld door de politie'. Kern van het antwoord is dat politiemensen specialisten moeten worden in geweldloze conflictoplossing. De huidige trend naar militarisering van de politie moet worden gekeerd.

 

Het complete antwoord:

 

Met het fenomeen politie op zich hebben ook de meeste pacifisten geen moeite. Het is nu eenmaal onmiskenbaar dat in een samenleving criminaliteit voorkomt, waaraan paal en perk dient te worden gesteld. Zo'n politie dient dan wel een instrument te zijn in handen van een rechtsstaat, waarin een ieder voor de wet gelijk is, waarin niemand eigen rechter mag spelen en het geweldsmonopolie bij de staat berust. Zo'n politie zal het gebruik van geweld tot het strikt noodzakelijke beperken en wanneer het wel plaats vindt zal het niet 'rücksichtslos' maar sparend van karakter zijn. Bovendien dient van elk geweldsgebruik rekening en verantwoording te worden afgelegd, met rechtsvervolging van de betrokken politieagent als mogelijk gevolg.

 

Hieruit volgt dat politiemensen hun taak alleen goed kunnen uitoefenen als ze specialisten zijn in geweldloze confictoplossing. Komt het toch tot toepassing van hun geweldsmonopolie dan zullen ze zich meesters moeten betonen in beperking van het geweld dat ze zelf toepassen. Van hen vragen specialisten te worden in het toepassen van dodelijk geweld staat daarmee op gespannen voet. Ze horen hun gezag niet te ontlenen aan het dragen van dodelijke wapens, maar aan het recht dat zij belichamen.

 

Helaas zien we momenteel in veel landen een zekere militarisering van de politie. Bewapening met oorlogswapens en gerichtheid tegen een als 'vijand' beschouwde groep spelen daarbij een rol. De politie kan zo partij kiezen in een meedogenloze strijd tussen bevolkingsgroepen. In Nederland is het zover nog niet, maar ook hier lijkt de kloof tussen politie en (bepaalde groepen van) de bevolking groter te worden. Het zichtbaar dragen van wapens en een op een gevechtspak lijkend uniform, drukken eerder gevechtsbereidheid uit dan gezag ontleend aan het zijn van dienaar van de wet.

 

Binnen de Werkgroep Vredesvraagstukken gaat de discussie verder. U kunt er ook een bijdrage aan leveren. Meer info

Bron: Vredesbeweging Pais