Vredesduif met olijftak in snavel.

PvdA-verkiezingsprogramma

1-12-2020 Vanuit een werkgroep van de WILPF zijn amendementen ingediend op het PvdA-verkiezingsprogramma. De amendementen willen verboden op kernwapens en killer robots. De amendementen moeten door 100 PvdA-leden ondersteund worden om in stemming te worden gebracht. Die zijn er nog niet.

 

Tekst van de brief van de WILPF hierover:

 

De Europa-werkgroep van WILPF Nederland werkt samen met Europese WILPF afdelingen aan mondiale verboden op Kernwapens en dodelijke autonome wapensystemen. Wij, ondergetekenden, richten ons daarbij op de Nederlandse politieke partijen.

 

De verkiezingsprogramma's voor de parlementsverkiezingen in maart 2021 worden in de periode vanaf nu tot januari vastgesteld.
Wij hebben de programmacommissies tijdens de voorbereidingen voor de verkiezingen gevraagd om een verbod op te nemen op kernwapens en op ontwikkeling, productie en inzet van dodelijke autonome wapensystemen (killer robots) in het verkiezingsprogramma.
De meeste partijen hebben hun concept- programma's gepubliceerd. Op deze concepten kunnen alleen de leden nog amendementen indienen.

 

Bij GroenLinks heeft Anke Kuiper een amendement over killer robots in gediend. Het kreeg 7 steunbetuigingen, niet voldoende om het voorstel in stemming te kunnen brengen.

 

Bij de PvdA heeft Han Deggeller twee amendementen ingediend, die pas in behandeling worden genomen als 100 leden de amendementen steunen.
Hierbij een verzoek aan PvdA leden van WILPF om de amendementen over kernwapens en killer robots, ingediend door Han Deggeller en Bosman voor 11 december 2020 te ondersteunen.
Daarvoor ga je naar de website van de PvdA en daar maak je een account, 'mijn PvdA' aan.
Vanuit 'mijn PvdA' ga je dan naar Ledenkamer. Daar vind je een rubriek: steun amendementen. Die lijst moet je door scrollen.
Op enkele plaatsen staat een alinea over: Alle massavernietigingswapens de wereld uit. De amendementen daarbij kun je lezen en steunen als je het ermee eens bent.
N.B. Het vierde amendement, met de meeste steunbetuigingen, staat bij de tekst die begint met Actieve rol in buitenland (daar valt ook de tekst over de massavernietigingswapens onder).

 

Door Han zijn er twee amendementen ingevoerd bij het conceptverkiezingsprogramma van de PvdA. Tot 11 december kunnen leden haar amendementen steunen. Bij honderd steunbetuigingen gaat een amendement verder en wordt het instemming gebracht.
Tot nu toe zijn er twee amendementen over het VN-verdrag tot verbod op kernwapens.
1. Van Bosman : hij heeft 10 steunbetuigingen waarvan 1 van Han
2. Van Han Deggeller: 3 steunbetuigingen

3. Van Han Over dodelijke autonome wapens: korte tekst : 2 steunbetuigingen
4. Van Han Over dodelijke autonome wapens: tekst met toelichting: 14 steunbetuigingen.

 

Hieronder vind je de uitgebreidere tekst die eerder gestuurd is naar alle politieke partijen.

 

1.
Nederland ondertekent het VN-verdrag tot verbod van kernwapens (TPNW, 2017). Naar verwachting wordt dit jaar het aantal toetreders (50) bereikt dat nodig is om dit verdrag in werking te laten treden. Dit verdrag is een noodzakelijk vervolg op eerdere verdragen die beperking
en reductie van kernwapens beogen. Het totaalverbod is gegrond op humanitaire en morele beginselen waarop niets valt af te dingen en waarvoor Nederland dient op te komen.
Nederland streeft naar kernwapenvrije regio's te beginnen in Europa. Verwijdering van Amerikaanse kernwapens en niet-meewerken aan vervanging van deze kernwapens zijn noodzakelijke stappen naar kernontwapening. Bedrijven die betrokken zijn bij de productie en onderhoud van kernwapens worden geboycot.

 

2.
Nederland maakt zich in Europees en VN verband sterk voor juridische instrumenten die de ontwikkeling, productie en inzet van dodelijke autonome wapensystemen verbieden. Het gaat om wapensystemen die zonder menselijke controle de kritische taken van het kiezen van doelwitten en het inzetten van een aanval verrichten. Het Europees parlement heeft zich al in resoluties uitgesproken tegen ontwikkeling, productie en inzet van dodelijke autonome wapensystemen (Res. 2018/2752 en COM/2018/0476). Nederland erkent de urgentie om een wereldwijd verdrag met een preventief verbod van dodelijke autonome wapensystemen op te stellen en werkt mee aan initiatieven tot een dergelijk verdrag.

 

Als de verkiezingsprogramma's definitief zijn, publiceren wij de standpunten van de partijen over deze twee punten in de Nieuwsbrief en op de website.

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens de Europa-werkgroep van WILPF Nederland,

 

Willo Buskes, Han Deggeller, Anke Kuiper en Ite van Dijk

Bron: WILPF